Obec Lošonec
Lošonec
Obec Lošonec
Lošonec

Rokovací poriadok OcZ

Rokovací poriadok obecného zaspiteľstva v Lošonci

ROKOVACÍ PORIADOK
Obecného zastupiteľstva v Lošonci

1. Účel
Obecné zastupiteľstvo v Lošonci na základe ustanovenia § 11 ods. 4. písm. k) v nadväznosti  na ust. § 12 ods. 12  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Rokovacom poriadku Obecné zastupiteľstvo v Lošonci, ktorým stanovuje pravidlá jeho rokovaní.

2. Pojmy a skratky

2.1. Pojmy
Neobsahuje.

2.2. Skratky
OcZ –   Obecné zastupiteľstvo v Lošonci
OcÚ –  Obecný úrad v Lošonci  
VZN – všeobecne záväzné nariadenie

3. Postup

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Rokovací poriadok obecného  zastupiteľstva (ďalej len OcZ) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania OcZ, spôsob prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len VZN) a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia pri zabezpečovaní úloh miestnej samosprávy.

(2) OcZ vychádza pri úprave svojich zasadnutí z ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) a z ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť miestnej samosprávy.

(3) Vo veciach neupravených v tomto rokovacom poriadku postupuje OcZ podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb., alebo podľa rozhodnutia OcZ tak, že o nich dáva hlasovať.

§ 2
Základné úlohy OcZ

(1) OcZ plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a v zmysle Štatútu obce Lošonec. OcZ rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach obecného príp. regionálneho významu, ktoré sú predmetom úpravy osobitných zákonov, ak si to vyžaduje právny záujem orgánov miestnej samosprávy alebo obyvateľov obce Lošonec.
OcZ si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré majú povahu základných otázok života obce Lošonec.

(2) OcZ však pri postupe podľa odseku 1, veta tretia tohto paragrafu nesmie zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu stanovenej v ust. § 13 zákona č. 369/1990 Zb.

ČASŤ II.
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĹSTVA
§ 3
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

(1) Prvé zasadnutie OcZ po voľbách do orgánov samosprávy zvolá úradujúci starosta   najneskôr do 30 dní od vykonania volieb.

(2) Ak úradujúcistarosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OcZ podľa ust. § 3 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku, zasadnutie OcZ sa uskutoční v 30. pracovný deň od vykonania volieb do orgánov samosprávy. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho úradujúci zástupca starostu a ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ zástupca starostu vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(3) OcZ  zasadá na území obce Lošonec.

(4) Prvé zasadnutie OcZ otvorí a až do zloženia sľubu novozvoleného starostu vedie úradujúci starosta, pričom toto rokovanie sa riadi týmito ustanoveniami:

a) po otvorení rokovania vyzve úradujúci starosta predsedu miestnej volebnej     
 komisie, aby oznámil výsledky  volieb do orgánov samosprávy na funkciu starostu mesta a poslancov OcZ;

b) novozvolený starosta a novozvolení poslanci OcZ zložia sľub zákonom predpísaným spôsobom;

c)   zložením sľubu sa novozvolený starosta ujíma výkonu funkcie;

d) vedenie zasadnutia preberie novozvolený starosta obce.

(5) Novozvolený starosta oznámi obecnému  zastupiteľstvu meno a priezvisko poslanca, ktorého poveril zastupovaním  (zástupcu starostu) s vymedzením jeho funkčného obdobia a rozsahu jeho poverenia do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu.

(6) Novozvolený starosta predkladá návrhy na zriadenie orgánov OcZ a na ich obsadenie. Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.

(7) Ustanovenia tohto rokovacieho poriadku sa primerane použijú aj pre prvé zasadnutie.

 

§ 4
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1) Zasadnutia OcZ zvoláva a vedie starosta, resp. zástupca starostu  alebo iný poslanec poverený  zastupiteľstvom (ďalej len „predsedajúci“) v prípadoch stanovených týmto rokovacím poriadkom. Ide o prípady – ust. § 3 ods.  2, ust. § 4 ods. 3 druhá veta, ust. § 4 ods. 4 tretia veta, ust. § 6 ods. 2 druhá veta, ust. § 7 ods.10 druhá veta rokovacieho poriadku.

(2) Rokovanie OcZ sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak starosta nezvolá zasadnutie OcZ podľa prvej vety tohto odseku, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho ten, kto zvolal OcZ.

(3) Zasadnutie zvolá starosta tiež, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov, tak, aby sa  zasadnutie uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta takto nezvolá zasadnutie OcZ, zasadnutie OcZ sa uskutoční v 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho vykonanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OcZ, vedie ho zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný poslanec poverený OcZ.

(4) Zasadnutie môže zvolať starosta aj v prípadoch,  ak je to potrebné na prerokovanie naliehavých a závažných skutočností a pri slávnostných príležitostiach.

§ 5
Príprava rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Prípravu rokovania OcZ organizuje starosta  v súčinnosti so zamestnancami OcÚ a poslancami, ďalšími orgánmi zriadenými OcZ (komisiami ) a so záujmovými združeniami občanov.

(2)   Prípravu zasadnutia OcZ začína  starosta spravidla  minimálne 2 týždne pred vymedzeným termínom a určí:

- miesto, čas a program rokovania;

- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne
  vyžiadanie  stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu (komisií
   OcZ).

(3)   Materiály určené na rokovanie OcZ sa vypracovávajú vecne a časovo tak, aby umožnili   prijať podľa povahy veci uznesenia OcZ alebo nariadenia mesta. Obsahujú najmä názov materiálu, dôvodovú správu a návrh na uznesenie.    

(4)   Predkladateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia obce v súlade s ústavou, príslušnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5)   Návrh  VZN, o   ktorom   má    rokovať OcZ,  zverejní navrhovateľ (starosta obce, poslanec, obecný úrad) vyvesením na úradnej  tabuli v obci, a to  v lehote najmenej  15  dní  pred  rokovaním OcZ, na ktorom má byť prerokovaný návrh VZN. Návrh  VZN  sa   zverejní, v  rovnakej  lehote,  aj   na internetovej  adrese  obce  alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(6)   Dňom  vyvesenia návrhu VZN začína  plynúť najmenej desaťdňová  lehota, počas  ktorej môžu  fyzické osoby  a právnické osoby uplatniť  pripomienky k návrhu VZN buď  v písomnej forme, elektronicky alebo  ústne   do  zápisnice   na  obecnom   úrade. Pripomienkami  možno  v  stanovenej  lehote  navrhnúť  nový text alebo odporučiť úpravu  textu, a to  doplnenie, zmenu, vypustenie  alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky  musí byť zrejmé, kto ju predkladá.  Na  ostatné   podnety  nemusí  navrhovateľ  VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(7)   Vyhodnotenie  pripomienok sa musí predložiť poslancom OcZ v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním OcZ o návrhu rokovania.

(8)   Pred rokovaním OcZ, na ktorom sa má prerokovať (schvaľovať) rozpočet obce, je rozpočet obce namenenj na 15 dní zverejnený jeho vyvesením na úradnej  tabuli v obci,  aj   na internetovej  stránke,  ak  ju obec  zriadila, alebo iným spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce. To platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(9)   Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými OcZ v štatúte obce.

(10) Starosta určí,  v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom alebo vyjadrením príslušnej komisie. Doplňujúce materiály k rokovaniu komisie je možné členom komisie poskytnúť k nahliadnutiu na obecnom úrade (ďalej len OcÚ).

(10) Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OcZ zabezpečuje OcÚ v spolupráci so starostom, ktorý stanoví organizačné a technické podmienky predkladania materiálov (lehoty, rozsah a pod.).

§ 6
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1) Starosta oznámi a zverejní program zasadnutia najmenej 3 dni pred dátumom zasadnutia OcZ.

(2) OcZ schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OcZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OcZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný poslanec poverený OcZ.

(3) Návrh bodov programu a ich poradie predkladástarosta na základe vlastných návrhov, prípadne návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov.
Tieto návrhy musia byť doručené písomne na obecný úrad najneskôr do 5 dní pred plánovaným zasadnutím OcZ.

(4) V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní OcZ alebo v rámci interpelácií poslancov, prípadne môžu byť dodatočne zaradené do programu  samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj prípadné písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.

(5) Uznesením OcZ je možné rokovanie OcZ prerušiť, takéto uznesenie však musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.

(6) Po vyčerpaní programu rokovania OcZ starosta zasadnutie ukončí.

§ 7
Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Zasadnutia OcZ sú zásadne verejné. Okrem poslancov, členov komisií OcZ, hlavného kontrolóra obce a zamestnancov OcÚ, ktorí zabezpečujú servis rokovaniu,  môžu byť na zasadnutie OcZ prizvaní zástupcovia vlády SR, poslanci  NR SR, predseda  a  poslanci zastupiteľského orgánu samosprávneho kraja, zástupcovia štátnych úradov a  riaditelia obecných organizácií, resp. zariadení. Okruh osôb osobitne pozvaných na rokovanie OcZ určí starosta.

(2)    Ak sú predmetom rokovania veci a informácie chránené podľa osobitných zákonov, môže byť zasadnutie OcZ  alebo jeho časť na návrh starostu vyhlásené za neverejné. O návrhu sa rozhoduje bez diskusie.

Neverejné zasadnutie nemožno vyhlásiť, ak je predmetom rokovania:

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce ( starostu, poslancov, členov komisií ), zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec;

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce, alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

(3)  OcZ rokuje vždy v zbore, pričom účastníci rokovania sú povinní zachovať zásady slušného a korektného správania sa. Rokovanie OcZ vedie starosta. Počas jeho neprítomnosti vedie  rokovanie OcZ zástupca starostu. Starosta môže poveriť zástupcu starostu vedením rokovania OcZ alebo jeho časti. V prípadoch ustanovených v § 4 ods.3 druhá veta, § 4 ods. 4 tretia veta,  § 6 ods. 2 druhá veta a. § 7 ods.10 druhá veta tohto rokovacieho poriadku vedie rokovanie OcZ zástupca primátora alebo iný poslanec poverený OcZ (ďalej len predsedajúci).

(4)   Predsedajúci začne rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní OcZ sa ospravedlňuje vopred starostovi

(5)    V prípade, ak sa nezíde nadpolovičná väčšina všetkých poslancov do jednej hodiny po  čase určenom  za začiatok rokovania OcZ, alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého alebo zostávajúceho programu.

(6)    V úvode rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, overovateľov zápisnice z radov poslancov OcZ,   predloží na schválenie návrh programu rokovania a návrh na voľbu návrhovej komisie.   Zápisnice z rokovania OcZ podpisuje predsedajúci (starosta, zástupca starostu alebo určený poslanec OcZ) a určení overovatelia.   Zapisovateľom je zamestnanec OcZ.

(7)   Predsedajúci vedie rokovanie OcZ tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.

(8)   Správy, návrhy a ostatné materiály zaradené do programu rokovania, uvedie starosta, resp. spracovateľ materiálu.  K predkladanému materiálu sa uvedie aj stanovisko komisie, resp. komisií OcZ ktoré dali k materiálu stanovisko, prípadne pripomienky a návrhy.

(9)   Ku každému prerokovanému bodu programu (s výnimkou všeobecnej diskusie), po jeho  uvedení v zmysle predchádzajúceho článku, vedie OcZ rozpravu. Do rozpravy k predloženému materiálu sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zdvihnutím ruky. Predsedajúci  im udeľuje slovo najprv poslancom v poradí, v akom sa prihlásili do diskusie a následne ostatným účastníkom zasadnutia. Dĺžku a počet vystúpení jednotlivých poslancov v rámci rozpravy môže upraviť predsedajúci.

(10) Ak na zasadnutí OcZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca  právo viesť zasadnutie OcZ, ktoré ďalej vedie zástupcastarostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OcZ, vedie ho iný poslanec poverený OcZ. Ak sa vystúpenie poslanca netýka  prerokovavaného bodu programu, predsedajúci poslancovi odníme slovo.

(11)   Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo  predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu vždy umožní vystúpiť. Predsedajúci môže udeliť  slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce, ale aj inej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená podieľať sa na samospráve obce podľa zákona o obecnom zriadení  a to v rámci diskusie. O zamietnutí prednesenia príspevku obyvateľom obce alebo inou fyzickou osobou do diskusie rozhodujú poslanci hlasovaním.

(12) Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rozpravy, až do jej ukončenia. Dĺžka vystúpenia každého diskutujúceho  môže byť maximálne 2 minúty. Rozpravu ukončí predsedajúci po prednesení všetkých prihlásených  príspevkov alebo na základe procedurálneho návrhu hlasovaním OcZ bez diskusie. Účastníci zasadnutia nesmú rušiť vystupujúceho pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. V prípade, ak sa vystupujúci vo svojom príspevku odkloní od predmetu diskusie, môže mu predsedajúci odňať slovo.

(13) Každý poslanec má právo prerušiť vystupujúceho faktickou poznámkou, po prihlásení sa zdvihnutím ruky a potom, ako mu predsedajúci umožní ju predniesť. Faktická poznámka musí vždy zodpovedať predmetu diskusného príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne uvedený 30 sekundový limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok nie je obmedzený.

(14) Úlohy, ktoré vyplynú z rokovania sa zapisujú do zápisnice z OcZ s určením  termínu    splnenia a zodpovednosti za ich plnenie.

(15) Všeobecná diskusia sa ukončí po prednesení všetkých diskusných príspevkov alebo na základe procedurálneho návrhu. Návrh na ukončenie všeobecnej diskusie môže podať každý poslanec OcZ. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

(16) Po ukončení všeobecnej diskusie predkladá návrhová komisia podľa potreby OcZ návrh na prijatie uznesení vyplývajúcich zo všeobecnej diskusie.

(17) Na slávnostnom zasadnutí OcZ a pri štátoprávnych aktoch (napr. pri uzavieraní manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod.),   používa starosta obecné insígnie.

ČASŤ III.
VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIA  OBCE
A UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 8
Príprava uznesení obecného  zastupiteľstva

(1) Návrhy uznesení OcZ sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými OcZ. Za ich včasnú  a obsahovú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu.

(2) Konečné znenie návrhu uznesenia OcZ predkladá návrhová komisia, resp. starosta.

(3) Uznesenie OcZ sa formuluje vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich splnenia.

(4) Uznesením OcZ sa povinnosti ukladajú   komisiám, hlavnému kontrolórovi, poslancom, zástupcovi starostu, zamestnancom OcÚ  a štatutárnym zástupcom právnických osôb zriadených alebo založených obcou.

(5) Starostovi  môže OcZ svojim uznesením odporučiť vykonanie príslušných činností alebo žiadať ho o splnenie úloh.

§ 9
Uznesenia obecného zastupiteľstva

(1) Návrh na uznesenie OcZ predkladá návrhová komisia ihneď po ukončení rozpravy k prerokovanému materiálu a podľa potreby po skončení všeobecnej diskusie.
V prípade potreby môže starosta, resp. predsedajúci  vyhradiť poslancom  potrebný čas na posúdenie návrhu.

(2) Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby OcZ osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci.

(3) Ak  poslanec podáva vlastný návrh na uznesenie počas rokovania OcZ, predkladá   jeho znenie návrhovej komisii  spravidla písomne.

(4) Starosta má právo dať hlasovať o svojom návrhu uznesenia priamo.

(5) Ak je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje OcZ najprv o variante odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.

(6) Ak OcZ nepríjme navrhované uznesenie alebo žiadny z navrhovaných variantov, predsedajúci navrhne ďalší postup,  ktorý predloží na schválenie OcZ.

(7) Uznesenie sa prijíma hlasovaním. Hlasuje sa:

a) verejne zdvihnutím ruky,

b) tajne.         .

(9)Tajne sa hlasuje pri obsadení funkcie zástupcu starostu (ak starosta do 60 dní od zloženia sľubu nepoverí zástupcu zastupovaním),   hlavného kontrolóra,   riaditeľov organizácií zriadených obcov. Ak sa funkcia hlavného kontrolóra, resp. riaditeľov organizácií  zriadených obcou    obsadzuje na základe výsledkov vypísaného konkurzu, hlasuje sa verejne.  
O ostatných otázkach sa môže hlasovať tajne na základe rozhodnutia OcZ.

(10) Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Na prijatie VZN je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Tajné hlasovanie sa riadi ustanoveniami časti IV.  tohto rokovacieho poriadku OcZ.

(11) Ak predloží starosta zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je nezákonné alebo pre obec  zjavne nevýhodné, môže ho OcZ zrušiť 3/5  väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní po tom, ako bolo napadnuté uznesenie  zverejnené  v obc a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Uznesenia OcZ a VZN podpisuje starosta a členovia   návrhovej komisie najneskôr do 10 dní od ich schválenia OcZ.
(12) Uznesenia OcZ v prípadoch stanovených osobitnými predpismi alebo rozhodnutiami OcZ, sa zverejňujú spôsobom v obci obvyklým.

§ 10
Všeobecné záväzné nariadenia obce

(1) Obec vydáva VZN na plnenie úloh samosprávy obce, alebo na plnenie úloh štátnej správy, ak to ustanovil zákon.

(2) Nariadenie obce vo veciach územnej samosprávy nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecné záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Na prijímanie VZN sa vzťahuje ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. a ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

(4) K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovanie návrhy.
Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne a zrozumiteľne.

(5) O návrhu VZN sa hlasuje verejne. Najprv sa hlasuje o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch a následne o znení VZN. 

(6) Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasovala trojpätinová väčšina prítomných poslancov .

(7)  Pri príprave návrhov nariadení obce  postupujú orgány obce primerane podľa ustanovení tohto rokovacieho poriadku vzťahujúcich sa k príprave návrhov uznesení s tým, že OcZ, resp. starosta môžu v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

(8) VZN sa  musí   vyhlásiť.  Vyhlásenie   sa  vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli  v obci po dobu najmenej na 15 dní. Účinnosť  nadobúda nariadenie pätnástym  dňom od  vyvesenia, ak  v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného  ohrozenia, ak je  to potrebné na  odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo  na zabránenie škodám na majetku, môže OcZ  stanoviť skorší začiatok účinnosti VZN.

(9) Vyvesenie  VZN na   úradnej  tabuli   v obci  je podmienkou jeho  platnosti; okrem toho  sa VZN zverejní  aj spôsobom v obci obvyklým.

(10) VZN musia  byť každému prístupné  na obecnom  úrade.

§ 11
Kontrola plnenia uznesení obecného  zastupiteľstva a nariadení obce

(1) Starosta a zamestnanci OcÚ vytvárajú podmienky pre realizáciu úloh stanovených uzneseniami OcZ, OcÚ a starosta  písomne alebo ústne  informujú  o plnení prijatých uznesení  OcZ.

(2) Poslanci OcZ predkladajú námietky a  otázky  k vyhodoteniam  uznesení najneskôr 2 dni pred konaním OcZ starostovi.

(3) Stanovisko k plneniu uznesení OcZ predkladá hlavný kontrolór mesta.

ČASŤ IV.
ZÁSADY TAJNÉHO HLASOVANIA§ 12
Príprava tajného hlasovania

(1) Volebná komisia schválená OcZ  zabezpečuje priebeh tajného hlasovania a dozerá na dodržiavanie pravidiel  tajného hlasovania. Volebná komisia si zvolí zo svojich radov  predsedu komisie. Ak komisia nebola zvolená na začiatku rokovania OcZ, musí byť akt jej voľby vykonaný najneskôr pred prvým tajným hlasovaním.

(2) Tajné hlasovanie sa vykoná vhodením hlasovacieho lístka do pripravenej hlasovacej schránky, ktorá musí byť uzamykateľná. Kľúč od zámku odovzdá zamestnanec OcÚ do rúk predsedu volebnej komisie pred začiatkom tajného hlasovania.

(3) Ak požiada niektorý z poslancov OcZ, aby boli vytvorené v rokovacej miestnosti technické podmienky pre nerušenú úpravu hlasovacích lístkov (napr. umiestnenie plenty a pod.), je predsedajúci povinný túto požiadavku splniť.

(4) Hlasovací lístok musí byť riadne očíslovaný a označený okrúhlou pečiatkou obce, aby nemohol byť zneužitý alebo nahradený iným.

(5) Hlasovací lístok musí obsahovať stručné a jasné znenie návrhu, o ktorom sa hlasuje a popis spôsobu vyznačenia odovzdaného hlasu.

§ 13 
Priebeh tajného hlasovania

(1) Po ukončení rozpravy k bodu programu, o ktorom bude OcZ hlasovať tajným hlasovaním, vyzve predsedajúci predsedu volebnej komisie, aby sa s komisiou ujal činnosti a odovzdá mu vedenie zasadnutia počas trvania hlasovania.

(2) Predseda volebnej komisie vyzve členov volebnej komisie, aby prítomným poslancom rozdali hlasovacie lístky.

(3) Po rozdaní hlasovacích lístkov predseda volebnej komisie oboznámi poslancov s návrhom, o ktorom sa bude hlasovať, so spôsobom vyznačenia odovzdávaného hlasu alebo  úpravou hlasovacieho lístka, ak boli v rámci rozpravy  podané doplňujúce návrhy.

(4) Po oboznámení poslancov s predmetom hlasovania a spôsobom úpravy hlasovacích lístkov, vyzve predseda volebnej komisie poslancov k hlasovaniu.

(5) Na čas nevyhnutne potrebný na hlasovanie preruší predsedajúci rokovanie OcZ. 

(6) Pred začatím  hlasovania prekontroluje volebná komisia, či hlasovacia schránka, do ktorej budú vhadzované hlasovacie lístky, je prázdna a predseda volebnej komisie uzamkne hlasovaciu schránku.

(7) Poslanec vykoná hlasovanie vyznačením odovzdaného hlasu na hlasovacom lístku a jeho vhodením do uzavretej hlasovacej schránky.

(8) Po ukončení hlasovania predseda volenej komisie otvorí hlasovaciu schránku a volebná komisia spočíta výsledky hlasovania.

(9) Po ukončení tajného hlasovania pokračuje rokovanie OcZ.

(10) Po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov a zistení výsledkov  tajného hlasovania, predsedajúci vyzve predsedu volebnej komisie, aby oznámil výsledky hlasovania.

(11) Predseda volebnej komisie prednesie správu volebnej komisie, ktorá musí obsahovať informácie o počte rozdaných hlasovacích lístkov, počte odovzdaných hlasovacích lístkov, počte platných a neplatných hlasov, počte odovzdaných hlasov za a  proti, výsledok hlasovania a uznesenie, ktoré bolo hlasovaním prijaté.

§ 14
Výsledky tajného hlasovania

(1) Hlasovací lístok, ktorý nebol označený predpísaným spôsobom, je považovaný za neplatný.

(2) Výsledok tajného hlasovania o návrhu je kladný, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov; v prípade VZN  3/5 väčšina prítomných poslancov.

(3) Pri hlasovaní o personálnych otázkach, pokiaľ ani jeden predložený návrh nebol prijatý, OcZ opakovane hlasuje najskôr na najbližšom zasadnutí OcZ  s výnimkou hlasovania o obsadení funkcie zástupcu starostu.

(4) Ak pri hlasovaní o obsadení funkcie zástupcu starostu  žiaden z kandidátov nezíska pri prvom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa bezodkladne opakovaná voľba, do ktorej postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov v prvom kole voľby.

(5) Ak ani pri opakovanej voľbe zástupcu starostu žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná OcZ novú voľbu na najbližšom  zasadnutí OcZ.

(6) Výsledok tajného hlasovania je zaznamenaný v písomnej správe volebnej komisie.

(7) Správa volebnej komisie je neoddeliteľnou súčasťou – prílohou zápisnice  z rokovania  OcZ. Spracováva sa v dvoch vyhotoveniach po ukončení hlasovania a musí byť podpísaná všetkými členmi volebnej komisie. Odovzdané hlasovacie lístky sa archivujú  samostatne v uzavretej zapečatenej obálke opatrenej podpisom predsedu volebnej komisie spolu s jedným exemplárom správy volebnej komisie.

ČASŤ V.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
§ 15 
Interpelácie poslancov

(1) Poslanci sú oprávnení:

a) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce;
b) požadovať od zamestnancov obce  a  riaditeľov právnických osôb založených a zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

(2) Interpelácia sa podáva písomne alebo ústne.

(3) V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby  záležitosť alebo vec  bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí byť poslancovi odpovedané písomne do 30 dní odo dňa vznesenia  interpelácie.

ČASŤ VI.
ORGANIZAČNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANIA
 OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA
§ 16

(1) Za organizačné a technické zabezpečenie rokovania OcZ je zopovedný poverený zamestnanec obce.

(2) Z rokovania OcZ vyhotovuje poverený zamestnanec OcÚ uznesenia OcZ do  3 pracovných dní a zápisnicu do 5 pracovných dní po rokovaní OcZ. Zápisnica obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, obsah okovania, prijaté uznesenia a úlohy vyplývajúce z rokovania. Zápisnicu z rokovania OcZ podpisuje starosta a  určení overovatelia.

(3) Zápisnice z verejných rokovaní OcZ spolu s údajmi o dochádzke poslancov a s výpismi hlasovaní, s výnimkou tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom rokovaní obecného zastupiteľstva, sa zverejňujú spôsobom v obci obvyklým.

(4)  Všetky materiály z rokovaní OcZ  sa archivujú.

(5)  Prístup k materiálom z rokovaní OcZ a ich zverejňovanie upravuje ”Smernica obce Lošonec o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom   prístupe k informáciám”.

(6)  Poverený zamestnanec OcÚ je zodpovedný  za archivovanie všetkých materiálov
           z rokovaní  OcZ vrátane technicky vykonaných záznamov (audiozáznamy,
          videozáznamy, zápisnice z tajného hlasovania a pod.).

ČASŤ VII.
ZÁVEREĆNĚ USTANOVENIA
§ 17

(1) Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obené zastupiteľstvo nadpolovičnou prítomných poslancov  zastupiteľstva.

(2) Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

(3) Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo v Lošonci uznesením č. 16/2015 dňa 18.02.2015.

(4) Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

(5) Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lošonci schválený uznesením č.  .......... zo dňa 27.03.2007 v znení zmien schválených uznesením č. 16/2015 zo dňa 18.02.2015
 
 
4. Odkazy a poznámky

4.1. Súvisiace normy a predpisy
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
Zákon č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov

4.2. Interné dokumenty
Štatút obce Lošonec
Interná smernica – Poskytovanie informácií
 

5. Prílohy

Neobsahuje.


 6. Vypracoval ( febr.2015 ) a predkladal 


                                                   Mgr. Juraj Rábara v.r.
                                                      starosta obce

Samospráva

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 24 °C 15 °C
jasná obloha, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 5.58m/s
tlak1017hPa
vlhkosť54%

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia