Obec Lošonec
Lošonec
Obec Lošonec
Lošonec

Štatút obce

Štatút obce Lošonec

Štatút obce Lošonec  upravuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi postavenie a pôsobnosť obce Lošonec (ďalej len obce), obecného  zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich štruktúry, formy a metódy ich práce, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom v prospech rozvoja obce, jej obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia v obci.

Prvá hlava

Právne postavenie a územno-správne členenie obce
Práva a povinnosti obyvateľov obce

§ 1

Odsek 1
Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným a zvereným majetkom a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi.

Odsek 2
Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú sídlo alebo bydlisko na jeho území a taktiež s politickými stranami, politickými a záujmovými hnutiami a štátnymi orgánmi.

Odsek 3
Obec vo veciach spoločného záujmu spolupracuje aj s okolitými obcami a mestami a svoje vzťahy vzájomne rieši na základe dohôd.

Odsek 4
Obec má právo združovať sa  s inými  obcami, prípadne mestami  v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Odsek 5
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jeho oprávnení možno len prostredníctvom zákona.

Odsek 6
Právomoc obce  a orgánov jej samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré majú na území obce bydlisko alebo sídlo alebo sa tu zdržujú, ak nie sú z tejto právomoci na základe osobitných predpisov vyňaté.

§ 2

Na samospráve sa zúčastňujú:
1. Obyvatelia obce  - osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.
2. Iné osoby:

a) ktoré na území obce  majú nehnuteľný majetok,
b) ktoré platia miestne dane alebo miestny poplatok,
c) sú v obci  prihlásené na prechodný pobyt,
d) sú čestnými občanmi obce.

 
§ 3

Práva a povinnosti obyvateľov obce

Odsek 1
Obyvatelia obce  majú právo:

a) voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volení,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
c) požadovať od poslancov – členov obecného zastupiteľstva informácie o ich činnosti  a o činnosti obecného zastupiteľstva.

Odsek 2
Obyvatelia obce a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na samospráve obce, majú právo:

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach  obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor,
b) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
c) využívať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na  verejné účely,
d) požadovať pomoc v čase náhlej núdze od príslušných orgánov obce.

§ 4

Obyvatelia obce a osoby, ktoré sa zúčastňujú na jej samospráve, sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní obce, poskytujú pomoc jej orgánom a v tejto súvislosti sú povinní:

a) ochraňovať a udržiavať majetok obce,
b)  podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v obci,
c)  napomáhať udržiavaniu verejného poriadku a čistoty v obci,
d)  poskytovať podľa svojich možností a schopností osobnú, materiálnu či technickú pomoc   pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo havárií v obci,
e) v záujme obce  vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických a sociálnych podmienok obyvateľov obce.

Obec je povinná poskytnúť svojim obyvateľom nevyhnutnú pomoc v čase ich náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

§ 6

Odsek 1
Územie obce Lošonec  sa nedelí na časti, tvorí jeden územný celok.

Odsek 2
Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obec zlučuje s inou obcou vláda nariadením so súhlasom obce na základe stanoviska obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
 
Odsek 3
Súčasťou rozhodnutia, resp. nariadenia  podľa odseku 2, je dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov a dohoda o názve a sídle orgánov  obce.

 

Druhá hlava
Majetok obce a hospodárenie s majetkom obce
Rozpočet a financovanie potrieb obce

§ 7

Majetkom obce sú nehnuteľné a hnuteľné veci vymedzené zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ďalej majetkové práva a záväzky, finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listiny.

§ 8

Odsek 1
Orgány obce a organizácie zriadené alebo založené obcou sú povinné riadne hospodáriť s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v prospech jej rozvoja, tvorby a ochrany životného prostredia.

Odsek 2
Orgány obce a organizácie zriadené alebo založené obcou sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať.
Povinné sú najmä:

a) užívať a udržiavať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím alebo odcudzením,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania  svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť predpísanú evidenciu o majetku.

Odsek 3

Zásady hospodárenia s majetkom obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, pričom zásady upravujú najmä podmienky a spôsoby:

a) nadobúdania vecí a iných práv do majetku obce,
b) prevodu majetku obce na iné subjekty,
c) majetkového postavenia organizácií zriadených  alebo založených obcou,
d) dočasného užívania majetku obce,
e) nakladania s vecami a inými právami a pohľadávkami,
f) plnenia povinností pri hospodárení s majetkom obce,
g) kontroly hospodárenia s majetkom obce.

§ 9
Rozpočtové pravidlá obce

Odsek 1
Základom finančného hospodárenia obce je jej rozpočet, ktorý vyjadruje ekonomickú samostatnosť obce v spravovanom území. Rozpočet výdavkov obce sa zostavuje tak, aby zohľadňoval  zákonné povinnosti obce, ale aj jej zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu.

Odsek 2
Rozpočet obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území, ako aj obyvateľom žijúcim v obci. Zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

Odsek 3
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k peňažným fondom, k podnikateľským subjektom v obci a k štátnemu rozpočtu.
O rozpočte sa rokuje spravidla v IV. štvrťroku kalendárneho roka na nasledujúce tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej  politiky obce, v ktorom sa vyjadrujú zámery rozvoja obce a potrieb obyateľov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú po schválení v obecnom zastupiteľstve záväzné len pre nasledujúci rozpočtový rok. Postup uvedený pri rostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa uplatní aj pre zostavenie viacročného rozpočtu. Ak nebude rozpočet obce  na príslušný rok schválený pred prvým januárom nasledujúceho rozpočtového roka, rozpočtové hospodárenie sa riadi rozpočtovým provizóriom v čase od prvého januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu. V rámci rozpočtového provizória je možné vykonávať finančné  operácie len v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie chodu samosprávy obce. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení. Rozpočtové provizórium v členení na príjmy a výdavky v súlade s rozpočtovou skladbou schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Písomné odborné stanovisko podáva k rozpočtu hlavný kontrolór.

Odsek 4
Návrh rozpočtu obce bude zverejnený najmenej 15 dní pred schválením na úradnej tabuli, aby sa obyvatelia obce mohli k nemu vyjadriť.

Odsek 5
Rozpočet, jeho zmeny, kontrolu čerpania, prípadné združovanie prostriedkov obce a záverečný účet obce  schvaľuje obecné  zastupiteľstvo.

Odsek 6
Na krytie mimoriadnych výdavkov a vo všeobecnom záujme môže obec  hlasovaním obyvateľovobce  rozhodnúť o zavedení verejnej dávky a vyhlásení dobrovoľnej zbierky.

§ 10

Odsek 1
Rozpočet obce na kalendárny rok obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Odsek 2
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ktoré tvoria hlavne príjmy z majetku obce,  príjmy z miestnych daní a miestneho poplatku určených vo všeobecne záväznom nariadení obce, výnosy z pokút za priestupky, výnosy z dobrovoľných zbierok a príspevkov, dary fyzických a právnických osôb, príjmy z obligácií.
Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania,  prostriedky  peňažných fondov a združené prostriedky.

Odsek 3
Medzi vlastné príjmy obce sú zahrnuté  aj podielové dane v správe štátu v zmysle osobitných predpisov a príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti obce v prípade jej vykonávania po schválení v obecnom zastupiteľstve.

Odsek 4
Z výdavkovej časti rozpočtu obce financuje hlavne výdavky spojené so samosprávnou činnosťou obce, s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií, výdavky na sociálne, rozvojové a ekologické programy,  splátky úverov, pôžičiek a podobne.

Odsek 5
O stave a pohybe majetku obce, príjmoch a výdavkoch, finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu  vedie obce účtovnú evidenciu.

Odsek 6
Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia:

a) rozpočet obce sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka,
b) rozpočtové prostriedky môžu byť použité iba do konca rozpočtového roka, a to len na  účely, na ktoré boli rozpočtom určené,
c) starosta obce v rámci svojej pôsobnosti zodpovedá za hospodárne a efektívne  používanie rozpočtových prostriedkov,
d) ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenami rozpočtu v súlade so zákonom  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočtovými opatreniami sú:

- presuny rozpočtových prostriedkov  v rámci rozpočtu,
- povolené prekročenie rozpočtu,
- viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu.

Odsek 7
Porušenie finančnej  disciplíny

a) Subjekty, ktoré neoprávnene použijú alebo zadržia prostriedky z rozpočtu alebo z peňažných fondov sú povinné vrátiť finančné prostriedky v rovnakej výške do rozpočtu  alebo do peňažných  fondov. Zároveň sú povinné zaplatiť penále vo výške ustanovenej  osobitným predpisom zo  zadržanej alebo neoprávnene použitej sumy za každý deň  omeškania s vrátením alebo za  každý deň neoprávneného použitia poskytnutých  prostriedkov najviac do výšky sumy neoprávnene použitých prostriedkov.
b) Vrátené sumy a výnos z penále sú príjmom rozpočtu v príslušnom roku.

Odsek 8
Finančné usporiadanie

a) Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie v termíne  do 30. 6. nasledujúceho roka.
b) Prebytky hospodárenia rozpočtu koncom roka neprepadajú a sú zdrojom peňažných  fondov.

Odsek 9
Obec vytvára peňažné fondy, ktoré tvorí zo zostatkov týchto fondov z predchádzajúceho roka a z prebytkov hospodárenia bežného roka. Zostatky fondov koncom roka neprepadajú. O druhoch a spôsobe tvorby, resp. použití jednotlivých fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Prostriedky svojich peňažných fondov používa obce v zásade vždy prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondami navzájom a prípadov, keď prostriedky fondov slúžia na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.
Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.
Obec môže vytvárať so súhlasom obecného  zastupiteľstva aj ďalšie peňažné  fondy na sociálne, rozvojové a ekologické programy a určiť ich účel použitia.

Odsek 10
Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet obce a výsledky hospodárenia organizácií zriadených obcou schvaľuje obecné zastupiteľstvo v termíne do 30. 6. nasledujúceho roka.
Účtovná závierka obce a údaje záverečného účtu obce podliehajú   overeniu  audítorom.
Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov voči právnickým osobám zriadených alebo založených  obcou a právnickým a fyzickým osobám. Finančný vzťah  k štátnemu rozpočtu  usporiada obec  podľa usmernenia príslušného štátneho orgánu (poskytovateľa dotácie).

Odsek 11
Rozpočtové  a príspevkové organizácie  obce

1. Obec môže zriaďovať rozpočtové  a príspevkové organizácie ako právnické osoby na 
plnenie úloh obce vyplývajúcich zo  všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom tieto sú subjektami verejnej správy.

2. Rozpočtové a príspevkové organizácie a ich  hospodárenie upravuje zákon  o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3. Rozpočtové a príspevkové  organizácie sú na rozpočet obce zapojené finančným  vzťahom a obec  garantuje a kontroluje ich činnosť.

4. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami týchto organizácií zodpovedá štatutárny  orgán,  ktorého v zmysle osobitných predpisov  menuje a odvoláva obecné  zastupiteľstvo.

5. Rozpočtové orgánizácie zostavujú svoje rozpočty príjmov a výdavkov, pričom sa riadia   rozpisom ukazovateľov   určených mestom v rámci schváleného rozpočtu mestským  zastupiteľstvom. 

6. Príspevkové organizácie hospodária podľa rozpočtov nákladov,výnosov a hospodárskeho výsledku.

7. Príspevkové organizácie sú povinné dosahovať výnosy určené svojimi rozpočtam a zabezpečiť  maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich nákladov.

8. Finančný vzťah obce  k  príspevkovej organizácií je určený príspevkom, prípadne ďalším záväzným ukazovateľom.

9. Ak je v obci zriadená príspevková organizácia, táto vykoná po ukončení rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom  obce.

Tretia hlava
Samospráva obce
§ 11

Odsek 1
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) prostredníctvom orgánov mesta,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

Odsek 2
Orgánmi obce sú:

a) mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór  obce.

Odsek 3
1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce.

2. Obecné zastupiteľstvo je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi  obce.

Odsek 4

1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju  vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení ( ďalej len zákon o obecnom zriadení).

2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý  užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať  hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí   záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých  oblastí  života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a  rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1  zákona o obecnom zriadení,
i) určovať plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a  kontrolovať rozpočtové a príspevkové  organizácie mesta a na návrh  starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich  (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné  spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych  a kontrolných  orgánov, ako aj schvaľovať  majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach a určovať im úlohy, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny obce,
p) ustanovovať obecný erb, vlajku obce, pečať obce,
r) schvaľovať štatút obce.

3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum obce, ak ide o:

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu ( § 13a ods.3 zákona o obecnom zriadení),
c) petíciu skupiny obyvateľov obce, ktorú podpísalo aspoň 30 percent  oprávnených voličov.

4.  Obecné zastupiteľstvo môže v zmysle § 11a) zákona  o obecnom zriadení vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

5. Na prerokovanie vecí obce môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie  obyvateľov obce.

Odsek 5

1. Starosta obce  je predstaviteľom obce  a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého  volia obyvatelia v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný  zákon.

2. Starosta  je štatutárnym orgánom obce. Starosta  môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnancov obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Starosta  plní tieto úlohy:

a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok OcÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

4.  Starosta  okrem toho:

a) uschováva onbecnú  pečať a obecnú zástavu,
b) používa obecné  insígnie.

5. Funkcia starostu obce  je nezlučiteľná  s funkciou:

a) poslanca,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) ďalšie podľa osobitného  predpisu.

6. Starosta obce môže pozastaviť výkon rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obce zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. 

7. Bod 6  tohto odseku  sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra, a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva  podľa odseku  6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo  uznesenie nepotvrdí  do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta obce nemôže pozastaviť.

9. Mandát  starostu obce  zaniká:

a) odmietnutím sľubu  alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu, pričom vzdanie sa musí byť vykonané písomne a doručené obecnému úradu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením  spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní  starostu obce, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
h) v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu  s funkciami určenými v bode 5 tohto odseku, ak starosta  do 30 dní od vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,  
i) smrťou,
j) zrušením obce.

10. Platové pomery starostu  upravuje osobitný zákon.

11. Starostu zastupuje zástupca starostu obce,  ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta obce  do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu zástupcu starostu  zvolí obecné zastupiteľstvo.

12. Zástupcom starostu  môže byť len poslanec.

14. Zástupca starostu  zastupuje starostu obce v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

15.  Ak zanikne mandát starostu obce  pred uplynutím funkčného obdobia podľa bodu 9. tohto odseku, plní úlohy v plnom rozsahu zástupca starostu.

Štvrtá hlava
Orgány obecného zastupiteľstva
§ 12
Komisie

1. Komisie sa zriaďujú ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva mesta a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je poslanec.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok  a potrieb.

4. Komisie plnia tieto úlohy:

a) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú:

- stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov obce,
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce,

b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok  života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný zaoberať sa nimi a informovať komisiu o výsledku riešenia,

c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

- kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva,
- dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
- kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
- dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci
 na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia  obce.

5. Obecné zastupiteľstvo vychádzajúc z miestnych podmienok a potrieb vytvára  komisie na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve.

6. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, resp. zrušiť.

7. Organizačná štruktúra komisií:

a) predseda komisie

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutia komisie,
- zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti a zasadnutí na určité  časové obdobie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,

b) zapisovateľ  komisie je  zamestnanec obce, ktorý

- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činností a zasadnutí komisie  a zabezpečuje prípravu zasadnutia komisie,
- vedie dokumentáciu o činnosti,
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie, 
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia,

c) členovia komisie

- komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej činnosti.

§ 13
Obecný  úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov zriadených obecných zastupiteľstvom.

2. Organizačný poriadok obecného úradu, pracovný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta.

3. Obecný úrad riadi starosta, nečlení sa  na organizačné útvary ako sú odbory, oddelenia a referáty v súlade s § 13 ods.4 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

4.  Obecný úrad plní tieto úlohy:

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného  zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného  zastupiteľstva a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta v správnom konaní,
d) pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného   zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
e) metodicky riadi a kontroluje činnosť organizácií zriadených alebo založených obcou,   
    (pokiaľ ich obec založí alebo zriadi) pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu obce.
 

§ 15
Hlavný kontrolór

1. Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca obce, ktorý vykonáva  kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Je úväzkovým zamestnancom obce v rozsahu podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
 Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti  a efektívnosti pri  hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami  obce,  ako aj s majetkom, ktorý obec využíva podľa  osobitných predpisov, kontrolu  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne  záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení  obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu  vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými  zákonmi. 
 Kontrolnú činnosť vykonáva  nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami  kontrolnej činnosti.

2. Hlavný kontrolór plní najmä tieto úlohy:

 a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
 b) raz za  6 mesiacov predkladá obecnému zastupiteľstvu  návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 c) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu  záverečného účtu pred    schválením v obecnom zastupiteľstve,
 d) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka správu o kontrolnej činnosti,
 e) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnémiu zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí,
 f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami   získaných obcou zo štátneho rozpočtu   alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

3. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie, pokiaľ ich obec zriadi,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,
d) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce  prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
e) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné  finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom 
poradným. Je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov,  v rozsahu kontrolnej činnosti.

5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná  s funkciou:

a) poslanca,
b) starostu obce,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom  alebo zakladateľom je obec,
d) iného  zamestnanca obce,
e) podľa osobitného predpisu.

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra  zaniká:

a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia, na  ktoré bol zvolený,
d) smrťou,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný  trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia  slobody nebol podmienečne  odložený,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol  pozbavený spôsobilosti na  právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
 g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa bodu 5 tohto paragrafu.

7. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa osobitného zákona  a zásad kontrolnej činnosti.

8. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

9. Plat hlavného kontrolóra upravuje  zákon o obecnom zriadení a Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

10. Obecné  zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

 a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti vedúceho  zamestnanca,
 b) hrubo alebo opakovane  zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to   aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom v zmysle § 18 ods. 1 zákona   o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

Piata hlava
Poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce
§ 16
Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva

Odsek 1
Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol  zvolený, v prípade neprítomnosti je povinný sa vopred ospravedlniť,
c) dodržiavať štatút obce Lošonec, zásady odmeňovania poslancov, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného  zastupiteľstva,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
e) ak nastanú okolnosti spojené s nezlučiteľnosťou výkonu funkcie poslanca, uviesť ich do  súladu so zákonom, a to najneskôr  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Odsek 2

1. Mandát poslanca zaniká:

a) odmietnutím sľubu poslanca  alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu, pričom vzdanie sa musí byť vykonané ústne do zápisnice obecného zastupiteľstva alebo písomne doručené obecnému úradu, pričom vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť; pri písomnom doručení vzdania sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu;
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením  spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať  sa na zasadnutiach obecného  zastupiteľstva,
i) v prípade, ak jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou starostu obce,  zamestnanca obce Lošonec, prípadne štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej  obcou,
j) zrušením obce,
k) smrťou.

2. Po zániku mandátu poslanca v priebehu volebného obdobia nastupuje na jeho miesto náhradník v zmysle  zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení.

3. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 bod 1 písmeno d), f) a i) bezodkladne písomne oznámiť obci.

Odsek 3
Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy,
b) interpelovať starostu obce  vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,
c) požadovať od riaditeľov organizácií založených alebo zriadených obcou  vysvetlenie vo  veciach týkajúcich sa  ich činnosti, pokiaľ sú v obci zriadené alebo založené;
d) požadovať informácie  a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú  v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania  v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré  uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon  poslaneckej funkcie.

Odsek 4
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena v zmysle zásad odmeňovania poslancov schválenými v obecnom zastupiteľstve. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie a za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh obce  podľa Internej smernice „Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Lošonci  a ďalších fyzických osôb.

Odsek 5
Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov. To platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo inej odmeny za prácu.

Odsek 6
Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 17
Zamestnanci obce a riaditelia  organizácií
zriadených alebo založených obcou

Odsek 1
Hlavný kontrolór obce, všetci  zamestnanci obce (vrátane zamestnancov materskej školy ),  riaditelia organizácií zriadených alebo založených obcou  ( ak obec zriadi alebo založí ), sú   povinní  dodržiavať povinnosti a obmedzenia zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovené v  zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Šiesta hlava

Symboly obce a obecné ocenenia
§ 18

1. Symboly obce  sú:

a) erb obce
b) vlajka obce
c) pečať obce
d)  reťaz  starostu.

2. Obecné zastupiteľstvo určí internou smernicou pravidlá používania symbolov obce.

§ 19

1. Obecné ocenenia sú:

a) čestné občianstvo obce Lošonec,
b) cena obce Lošonec,
c) cena starostu obce Lošonec,
d) pamätný list,
e) ďakovný list.

2. Obecné  ocenenia môžu udeliť orgány obce na základe kritérií stanovených štatútom obce.

3. Evidenciu udelených obecných ocenení vedie obecný úrad.

§ 20
Čestné občianstvo obce Lošonec

1. Osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce Lošonec a jeho  obyvateľov alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, či šírili  dobré menoobce vo svete, môže na návrhstarostu, poslanca alebo skupiny poslancov   udeliť obecné zastupiteľstvo čestné občianstvo obce Lošonec.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých  poslancov.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno  vyhotoviť aj dvojjazyčne v jazyku pocteného. Odovzdanie listiny čestného občianstva sa vykonáva slávnostným spôsobom ( napr. počas slávnostného OcZ).

4. Čestné občianstvo môže byť udelené i po smrti – In memoriam. V tomto prípade sa  odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.

5. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu môže udelené čestné občianstvo odňať 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak zo závažných dôvodov čestný občan stratil kredit pre toto cenenie.

§ 21
Cena  obce Lošonec

1. Cena obce Lošonec sa udeľuje za:

- tvorivé výkony a významné výsledky vedecko-technickej, kultúrno-umeleckej, športovej,  publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
- hospodársky rozvoj obce a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom obce,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej obyvateľov.

2.   Odôvodnené návrhy na udelenie ceny pre fyzické alebo aj právnické osoby môžu  obecnému zastupiteľstvu predkladať starosta, poslanci obecného zastupiteľstva  a obyvatelia obce.

3. O udelení ceny mesta rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

4. Cenu obce Lošonec  tvorí plaketa s erbom obce. K cene sa vydáva evidované osvedčenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, dôvod udelenia, dátum  udelenia a podpis starostu.

5. Odovzdanie ceny obce sa vykonáva slávnostným spôsobom.

6. Cena obce  sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.

§ 22
Cena starostu obce Lošonec


1. Cenu starostu obce  udeľuje starosta  obyvateľom obce, občanom Slovenskej republiky a tiež cudzím štátnym príslušníkom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce a jej obyvateľov.

2. Cenu starostu tvorí  listina  o jej udelení. Listina  obsahuje meno, dôvod udelenia, dátum udelenia  a podpis starostu. K cene starostu je možné posktnúť vhodný vecný dar ( napr pamiatkový predmet s erbom obce).

3. Odovzdávanie ceny starostu sa vykonáva slávnostným spôsobom.

4. Cena starostu  sa môže udeliť i po smrti – In memoriam. V takomto prípade sa odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného.

§ 23
Pamätný list

1. Pamätný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe pri príležitosti životného jubilea, výročia založenia právnickej osoby alebo pri významných stretnutiach alebo výročiach obce za spoluprácu s obcou, za podiel na rozvoji obce alebo jej propagácii.

2. Návrh na udelenie pamätného listu môže podať starosta, poslanci OcZ, zamestnanci obce alebo obyvatelia. V pamätnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania.

3. Pamätný list podpisuje starosta obce.

§ 24
Ďakovný list

1. Ďakovný list  sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe za zásluhy o zveľaďovanie obce, jej propagáciu, šírenie dobrého mena obce a iných dôvodov vhodných osobitného zreteľa.  

2. Návrh na udelenie ďakovného listu  môže podať starosta, poslanci OcZ, zamestnanci obce alebo obyvatelia. V ďakovnom liste  je uvedené meno oceneného alebo názov právnickej osoby, zdôvodnenie  a dátum odovzdania.

3. Ďakovný list podpisuje starosta obce.

§ 25
Odmeny

1. Schválení držitelia obecných ocenení môžu byť odmenení vecnými alebo finančnými  odmenami z proistriedkov obce.

2. Vecné alebo finančné odmeny schvaľuje starosta obce  po prerokovaní v príslušnej
komisii OcZ.
Ocenení laureáti musia byť uvedení v kronike obce – v zápise z  príslušného roka.

Siedma hlava
Spolupráca obce s orgánmi štátnej správy, medzinárodná
spolupráca obcí a spolupráca s ďalšími subjektmi

§ 26

Odsek 1
Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy a to najmä  s  Okresným úradom a so špecializovanými územnými orgánmi štátnej správy,  ďalšími orgánmi štátu asko sú  prokuratúra, súdy, polícia a pod., ako aj s politickými stranamia  hnutiami, ktoré pôsobia na území obce.

Odsek 2
Obec spolupracuje pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečovaním jeho potrieb a potrieb jeho obyvateľov s mestami a obcami SR, so  Združením miest a obcí Slovenska,  ako aj s inými organizáciami združujúcimi obce a mestá. So zahraničnými mestami a medzinárodnými organizáciami spolupracuje mesto  na základe vzájomných dohôd.

§ 27

Odsek 1
Pri zabezpečovaní svojho rozvoja obec  spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť na jej území, s občianskymi združeniami a s  inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Odsek 2
Obec podporuje v rámci svojich možností podnikateľskú činnosť fyzických a právnických osôb, ktorá je v záujme jejrozvoja.

§ 28

V záujme rozvoja kultúrneho, sociálneho a náboženského života obec spolupracuje s cirkvami a inými organizáciami pôsobiacimi na území obce.

Ôsma hlava
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 29

Odsek 1
Štatút obce, jeho zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Odsek 2
Schválením tohto štatútu stráca platnosť Štatút obce Lošonec  schválený uznesením OcZ číslo ......  dňa 16.08.2007 vrátane všetkých jeho doplnkov.

Odsek 3
Tento Štatút obce Lošonec nadobudol platnosť a účinnosť schválením v Obecnom  zastupiteľstve v Lošonci uznesením č. 15/2015 na zasadnutí dňa 18.02.2015

 

                                                           Mgr. Juraj Rábara v.r.
                                                           starosta obce Lošonec

Obec

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

google play
app store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 12 °C 6 °C
mierny dážď, dosť čerstvý západný vietor
vietorZ, 6.2m/s
tlak1008hPa
vlhkosť88%
zrážky8.53mm

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia

Revia - Malokarpatská komunitná nadácia