Úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lošonec

Obecné zastupiteľstvo v Lošonci v zmysle uznesenia č. 56/2018 zo dňa 11.12.2018

v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LOŠONEC

 

Deň konania voľby:                                       19. február 2019

Adresa odovzdania prihlášky:                       Obec Lošonec, Obecný úrad, 919 04 Lošonec 62

Termín odovzdania prihlášok:                      do 05. februára 2019 do 12.00 hod.

Prihláška musí byť písomná a je potrebné ju odovzdať osobne alebo zaslať poštou v uzatvorenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce Lošonec – NEOTVÁRAŤ“.

Spolu s prihláškou je potrebné poslať všetky predpísané prílohy.

 

Všetky potrebné informácie k voľbe hlavného kontrolóra sa Vám zobrazia po kliknutí na tento odkaz: Vyhlásenie voľby HK obce Lošonec

Stiahnuť súhlas so spracovaním osobných údajov pre kandidáta na hlavného kontrolóra: Súhlas

 

 

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk