Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 16.1.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-8/2019 o vydanie súhlasu na výrub 35 ks
buka lesného, 50 ks duba zimného a 72 ks hrabu obyčajného rastúcich na
pozemku parc. č. 2291/3 v k.ú Lošonec z  dôvodu rozširovania dobývacieho
priestoru.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Oznámenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: losonec@gmail.com

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

HLASOVANIE MIMO VOLEBNEJ MIESTNOSTI DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKY

V zmysle § 24 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Voliči v obci Lošonec, ktorí sa najmä zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019, môžu svoj záujem hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky oznámiť na Obecný úrad v Lošonci počas úradných hodín telefonicky na tel. č. 033/5586460, e-mailom na adresu losonec@gmail.com osobne alebo prostredníctvom inej osoby.

V deň konania volieb (16.03.2019) môžu voliči o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky požiadať okrskovú volebnú komisiu v Lošonci na tel. č. 033/5586460 do 12.00 hod.

 

Zápisnica okrskovej VK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - I. kolo

Zápisnica okrskovej VK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR - II: kolo

Výzva na predkladanie ponúk - Multifunkčné ihrisko v obci Lošonec - ZRUŠENÁ!!!

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK BOLA ZRUŠENÁ (zverejnené 18.01.2019)

Zrušenie výzvy na predkladanie ponúk

Obec Lošonec ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Multifunkčné ihrisko v obci Lošonec".
Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 18. januára 2019 do 10.00 hod.

Dokumenty:

Oprava výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk(.docx)

Príloha č.1 - Projektová dokumentácia(ZIP)

Príloha č.2 - Výkaz výmer (.xls)

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií (.docx)

Príloha č.4 - Návrh zlmuvy o dielo (.docx)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK BOLA ZRUŠENÁ (zverejnené 18.01.2019)

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk