Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Lošonec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa., konanie č. LOS-99/2020 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
duglasky  rastúcich na pozemkoch parc. č. 1178/6 a 1178/4 v k.ú Lošonec
z  dôvodu ohrozovania priľahlého rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky do
elektronickej schránky Obce Lošonec.

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Lošonec v zastúpení starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 05/2020 ÚP obce Lošonec. Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Lošonci, Lošonec 62, 919 04 Lošonec v termíne od 03.08.2020 do 18.08.2020 počas úradných hodín.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle §6 ods. 6 zákona predkladať na adresu :

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Lošonec a webovej stránke obce www.losonec.sk dňa 03.08.2020.

Dátum zvesenia:

Verejná vyhláška Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu Lošonec na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.06.2020

Roman Havelka, dátum narodenia 18.01.1984

Miestom nového trvalého pobytu je obec Lošonec.

V Lošonci dňa 26.06.2020

 

Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

Výzva na podávanie žiadostí o Zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec

 

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že v zmysle platného Všeobecného nariadenia č. 2/2019 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Lošonec, obec Lošonec zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o zmeny a doplnky Územného plánu obce Lošonec.

Žiadatelia o zmeny a doplnky územného plánu môžu podávať žiadosti o zmeny a doplnky Územného plánu v termíne do 31.08.2020.

Po skončení obdobia na podanie žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu budú žiadosti odovzdané na posúdenie obecnému zastupiteľstvu.

Žiadateľ o vykonanie zmien a doplnkov územného plánu pri podaní žiadosti uhradí v hotovosti do pokladnice na Obecnom úrade v Lošonci

fixný preddavok v sume 50,- Eur. V prípade zamietnutia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu bude preddavok žiadateľovi vrátený. V prípade schválenia žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu, bude fixný poplatok odrátaný z celkových nákladov žiadateľa. Vykonanie zmien a doplnkov je možné aj individuálne k jednej žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu za predpokladu, že žiadateľ si uhradí náklady spojené s vykonaním zmien v územnom pláne vo výške 100 % a to platí aj v prípade urgentných žiadostí. Žiadosti, ktoré budú podané po termíne, t.j. po 31.08.2020, budú zaradené do ďalšieho termínu podávania žiadostí, t.j. do 31.08. nasledujúceho roka.

Zverejnené dňa 26.06.2020

Podkategórie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Iveta Segwick - po úradných hodinách, prosím kontaktujte na t.č. 0911 669 488, adresa na doručenie kandidátnych listín: Lošonec 264.

Kontakt

Obecný úrad Lošonec
919 04 Lošonec 62

tel.: 033/558 64 60

e-mail: ocu@losonec.sk

 

Starosta

mobil: +421 907 735 177

e-mail: starosta@losonec.sk